09143819321

احداث باغ شلیل

آموزش احداث باغ شلیل

 
آب و هوا :
با توجه به یخ زدگی سریع شکوفه در سرماهای بهاره این مورد در بسیاری از کشورها مشکل ساز است. درختان نیاز به یک طیف متنوع از واحد سرد، اما به طور عمده ۶۰۰-۹۰۰ واحد می باشد. در برخی از گونه های جدید ۲۰۰ واحد سرما کافی است. شاخه های درخت می تواند تحمل سرمای -۳۲ درجه سانتی گراد را داشته باشند، اما شکوفه های در -۲ ° C آسیب می بینند.
خاک:
pH بهینه: ۶/۷ ،خاک سبک تا متوسط، به خوبی زهکشی شده ترجیح داده می شوند.در خاک های سنگین تر درختان باید در تپه کاشته شوند.درختان نباید در خاک بدون زهکشی مناسب کاشته شوند. درختان شلیل محل های آفتابی را دوست دارند بطور متوسط شش تا هشت ساعت نور خورشید راضی کننده است. ما توصیه نمی کنیم درختان میوه در خاک سنگین، خاک رس خالص کاشته شوند.
کاشت:
یک محل با زهکشی خوب، خاک نسبتا حاصلخیز در آفتاب کامل را انتخاب نمایید. برای جلوگیری سرمازدگی از مناطق پایین دست اجتناب کنید. نهال درختان را در فصل بهار بکارید. نهال حدود ۱ ساله را انتخاب نمایید. برای نهال های داخل گلدان، گیاه را از گلدان جدا کرده و هر گونه ریشه مدور و گرد را حذف کنید و از قیچی ضدعفونی شده استفاده نمایید. برای درختان پیوند زده، محل پیوند دور از نور مستقیم خورشید در هنگام کاشت باید باشد. گودالی کمی عمیق تر و گسترده تر از تراکم ریشه بکنید. درخت را در وسط گودال روی مقداری خاک نرم قرار دهید. مطمئن باشید که ریشه ها بخوبی در اطراف تنه گسترده شدند. درختان در فاصله ۴ تا ۴/۵ مترفاصله بین درختان در ۲ متر فاصله بین ردیف هاکاشته شوند که حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ اصله در خت را در هر هکتار خواهیم داشت.
آبیاری:
آب مورد نیاز به زمان برداشت بستگی دارد. آغاز آبیاری بستگی به شرایط رطوبت خاک، شکوفه دادن و جوانه زدن در فصل بهار دارد. تقسیم آب بر اساس سودآوری بخش، با توجه به شرایط درخت و زمان برداشت است. لذا توصیه به تنک کردن می شود حذف میوه های کوچک از روی شاخه. این را می توان به صورت دستی و یا شیمیایی انجام داد. کاهش تاج پوششی با هرس کردن، در نتیجه کاهش تبخیر آب از شاخ و برگ ها را داریم. این امر به ویژه در میوه ها هسته دار مانند هلو و شلیل مهم است. هنگام هرس درختان مراقب باشید زیرا این کار می تواند باعث رشد رویشی بیش از حد شود. هرس سبز ارجحیت دارد و در گونه های زودرس هرس تابستان امکان پذیر است. میوه هلو و شلیل به سرعت در طول دو دوره رشد می کنند:
(الف) پس از تشکیل
(ب) قبل از رسیدن
دوره بین این دوره ها (الف و ب)، مرحله سخت شدن هسته است که در طی آن مقدار آب د درخت به طور قابل توجهی کاهش می یابد. باید هنگام تعیین برنامه آبیاری در نظر گرفته شود